FUNDACJA

Organem nadzorującym placówkę jest Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu. Fundacja kontynuuje ideę szkoły rozpoczętą przez Lauder Etz Chaim przy poparciu Rabina Polski oraz Przewodniczącego Gminy Zydowskiej we Wrocławiu

 Kontakt do Fundacji: mobile 509 964 152

chanuka

Władze Fundacji

  • Zrzut ekranu 2013 10 21 o 18.22.47
    Aleksander Gleichgewicht

ALEKSANDER GLEICHGEWICHT – Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP o/Wrocław

 

Ur. 1953 w  Pierwomajsku. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego wydziału fizyki.

Żonaty. Posiada sześcioro dorosłych dzieci.

Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, m.in. współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności, współpracownik KSS KOR i redaktor naczelny Radio Solidarność Wrocław.

Internowany w stanie wojennnym. Wyemigronwał do Norwegii w 1984 roku, gdzie udzielał się w Komitecie Helsińskim i Solidarności Norwesko – Polskiej.

Od 1990 roku m.in. ekspert w MSZ RP, dyrektor programu w Fundacji Batorego, koordynator projektów w norweskim koncernie Orkla i doradca wojewody.

Obecnie przedstawiciel Prezydenta Rafała Dutkiewicza w projekcie Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016

  • Zrzut ekranu 2013 10 21 o 18.22.34
    Sławomir Szafert

SŁAWOMIR SZAFERT – opiekun naukowy

 

Sławomir Szafert urodził się w Częstochowie. Tam ukończył szkołę podstawową i średnią po czym rozpoczął studia na wydziale Mat-Fiz-Chem na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej, zdał pomyślnie egzamin na studia doktoranckie. Po obronie doktoratu został zatrudniony na etacie adiunkta.

W trakcie prac nad rozprawą doktorską koncentrował swoje zainteresowania naukowe na obszarze chemii koordynacyjnej, a sama rozprawa doktorska dotyczyła kompleksów tytanu(IV) z ligandami tlenowymi będących prekatalizatorami w procesie przemysłowego otrzymywania poli-alfa-olefin. W tym okresie opublikował 12 prac naukowych w czasopismach o międzynarodowym zasięgu.

Krótko przed obroną doktoratu otrzymał stypendium Fundacji Fulbrighta (tzw. Junior Grant), które – po obronie – umożliwiło mu wyjazd na staż podoktorancki do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził trzy lata pracując w Departamencie Chemii Uniwersytetu w Utah w zespole naukowym prof. Johna A. Gladysza. Jego naukowe zainteresowania przesunęły się wówczas w obszar chemii metaloorganicznej, a prace badawcze obejmowały głównie badania nad kompleksami Re(I) zawierającymi nienasycone łańcuchy węglowe. Po trzyletnim pobycie w USA, powrócił do Polski i kontynuował prace badawcze na macierzystym Wydziale w zespole prof. dr. hab. Piotra Soboty.

Po powrocie z USA, Sławomir Szafert odbył sześciomiesięczny staż na Uniwersytecie w Rennes (Francja), jako stypendysta CNRS. Wielokrotnie wyjeżdżał na krótkie pobyty naukowe do USA i Niemiec. W międzyczasie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Uczestniczył w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych prezentując wyniki swoich prac badawczych w formie posterów lub wykładów. Jest autorem i współautorem blisko 60-ciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Od 1 pażdziernika 2012 pełni funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Chemii UWr.

  • ETZ CHAIM 56

HELENA KOSZTYŁO-KOBIEC – Prezes Fundacji

 

Wykształcenie pedagogiczne z zakresu pedagogiki ogólnej, resocjalizacji i poradnictwa pedagogicznego DSWE TWP we Wrocławiu Instytut Pedagogiki Specjalnej.

Praktyka pedagogiczna:

  • Młodzieżowy Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Akacjowa we Wrocławiu,
  • Pogotowie Opiekuńcze we Wrocławiu, 
  • Zakład Poprawczy w Sadowicach 

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziałe Prawa, Administracji i Ekonomii oraz podyplomowe studia z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

Uczestniczka projektu ,,Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR3’’ (2011 r.)– certyfikat.

Ambasador Dialogu w grupie przy zespole ds. dialogu międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego