SZKOŁA

Niepubliczna Szkoła Podstawowa, powstała na bazie Szkoły Lauder EtzChaim.  Szkoła jest pod patronatem nowego organu prowadzącego, oraz Gminy Żydowskiej reprezentowanej w radzie fundacji przez  Przewodniczącego ŻGWŻ Aleksandra Gleichgewichta.

To, co nas wyróżnia wśród innych Szkół to kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Z tego powodu szkoła integruje w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Promuje szacunek dla symboli, tradycji, a także odpowiedzialność za siebie i innych.

To szkoła, która dba o świat wartości.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego ucznia. Podczas zajęć adaptacyjnych prowadzimy obserwacje pod kątem ustalenia charakterystyki, skłonności, potrzeb, możliwości i predyspozycji. W oparciu o te informacje przygotowujemy indywidualny plan pracy z dzieckiem.

Realizujemy podstawę programową, zgodną z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły uczymy na podstawie programów autorskich opracowanych przez naszą kadrę pedagogiczną. Nauczanie języka polskiego, matematyki i historii realizujemy w rozszerzonym zakresie.

Cele szkoły

Przyjmujemy założenie, że ludzie stanowią jedną wielką rodzinę i warto pielęgnować poczucie wspólnoty. Więź między nami jest wartością, od której zaczynamy edukację wczesnoszkolną.

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania
 • bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne
 • współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia
 • nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin poprzez realizowanie projektów edukacyjnych
 • atmosfera szacunku i życzliwości
 • rozwijanie krytycznego myślenia
 • małe klasy - optymalne warunki do nauki
 • nauka hebrajskiego

Dodatkowo

 

 • zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami uczniów

            - SKS
            - warsztaty muzyczne (pianino i gitara)
            - matematyka na wesoło
            - warsztaty chemiczne – Laboratorium Doktora Szkieletora
            - szachy
            - taniec nowoczesny
            - warsztaty artystyczne
            - biofidback
            - judo
            - karate

            

 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.
 • obiady (przygotowywane w Szkole)

Oferta

 

W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację  podstawy programowej
 • w klasach 4-6 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii
 • w klasach 1-6 języka angielskiego uczymy codziennie
 • w klasach 1-6 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)
 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.00)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach
 • codzienne zajęcia sportowe
 • warsztaty absolwenta w klasie 6 w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • zajęcia logopedyczne indywidualne 
 • basen
 • filozofia dla najmłodszych- Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim
 • tenis stołowy
 • opieka psychologa i logopedy
 • klasy - maksymalnie do 16 uczniów