SZKOŁA

Prywatna Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim posiadająca uprawnienia szkoły publicznej, należy do międzynarodowej rodziny szkół żydowskich i realizuje sprawdzony i efektywny model nauczania i wychowania obowiązujący w szkołach lauderowskich.

Wykwalifikowana, stale doskonaląca swój warsztat pracy, życzliwa i otwarta na potrzeby dzieci kadra jest gwarantem realizacji celów naszej szkoły. Jednym z głównych jest kształcenie dzieci w duchu szacunku, otwartości i życzliwości dla wszystkich religii, kultur i narodowości. Poprzez ukazywanie uniwersalnych, humanistycznych wartości kultury żydowskiej, ich piękna i płynącej z nich mądrości, integrujemy dzieci różnych wyznań i narodowości.

Podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, obchodów świąt żydowskich, wszechstronnie rozwijamy uczniów uwzględniając ich zainteresowania potrzeby i pragnienia.

Oferujemy:

ogólnokształcący program edukacyjny rozszerzony o programy autorskie z języka hebrajskiego, historii, sztuki i kultury żydowskiej

poszerzoną ilość godzin języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych

autorski program edukacji europejskiej w klasach IV-VI

działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów uwzględniające pracę indywidualna podczas procesu uczenia się

działania wychowawcze, które są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem

udział i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych,

wyjazdy na wycieczki edukacyjne i zielone szkoły

udział w olimpiadach, konkursach i zawodach

szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i reedukacyjnych

udział w projektach edukacyjnych, promujących kulturę żydowska, szkołę, miasto i region

 

Zapewniamy:

atmosferę otwartości, uszanowania, życzliwości i akceptacji

poczucie bezpieczeństwa, nikt w naszej szkole nie czuje się anonimowy

zindywidualizowane podejście do każdego dziecka

szkoła pełni funkcję edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą

opiekę psychologiczną, logopedyczną, reedukacyjną,

zbilansowane, przygotowywane na miejscu posiłki dopasowane do indywidualnych potrzeb dzieci

zapewnienie bezpiecznego, adekwatnego do potrzeb wyposażenia sal lekcyjnych, świetlicy i innych pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci

plan lekcji tworzony z uwzględnieniem przepisów higieny pracy

wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie ze społecznie akceptowanym systemem wartości

stworzenie warunków do poznania innych kultur, narodowości