Prywatna Szkoła Podstawowa

Szkoła jest częścią Zespołu szkół Etz Chaim. Tym, co nas wyróżnia wśród innych Szkół, jest kształcenie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Z tego powodu szkoła integruje w swych murach dzieci różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych. Promuje szacunek dla symboli, tradycji, a także odpowiedzialność za siebie i innych.

To szkoła, która dba o świat wartości.

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Kładziemy duży nacisk na rozwój indywidualnych talentów i zainteresowań. Podczas zajęć adaptacyjnych prowadzimy obserwacje pod kątem ustalenia charakterystyki, skłonności, potrzeb, możliwości i predyspozycji każdego ucznia. W oparciu o te informacje przygotowujemy indywidualny plan pracy z dzieckiem. Jako prywatna szkoła podstawowa proponujemy naukę w kameralnych oddziałach. Dzięki temu nauczyciele i pedagodzy mają możliwość, by poznać swoich uczniów i poświęcić im wymaganą ilość czasu w zakresie realizacji unikalnych celów.

Podstawa programowa zgodna z aktualnym rozporządzeniem MEN i autorskie nauczanie

Nasza podstawa programowa jest zgodna z aktualnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Przedmiotów związanych ze specyfiką szkoły uczymy na podstawie programów autorskich opracowanych przez naszą kadrę pedagogiczną. Nauczanie języka polskiego, matematyki i historii realizujemy w rozszerzonym zakresie. Dzięki temu dbamy o wszechstronne i dogłębne przygotowanie naszych uczniów nie tylko do egzaminów końcowych i dalszej edukacji, ale także do zagadnień i problemów, z jakimi mogą się spotkać poza murami szkoły.

ida pola duże

Cele szkoły

W prowadzonej przez nas prywatnej szkole podstawowej przyjmujemy założenie, że ludzie stanowią jedną wielką rodzinę i warto pielęgnować poczucie wspólnoty. Więź między nami jest wartością, od której zaczynamy edukację wczesnoszkolną.

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania

 • bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne

 • współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia

 • nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin poprzez realizowanie projektów edukacyjnych

 • atmosfera szacunku i życzliwości

 • rozwijanie krytycznego myślenia

 • małe klasy - optymalne warunki do nauki

 • nauka hebrajskiego

Oferta

W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację  podstawy programowej

 • w klasach 4-8 realizujemy rozszerzony program z zakresu języka polskiego, matematyki i historii

 • w klasach 1-8 języka angielskiego uczymy codziennie

 • w klasach 1-8 język hebrajski w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  (dla dzieci dochodzących z innych szkół do klas wyższych możliwość zajęć fakultatywnych)

 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.30)

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach

 • codzienne zajęcia sportowe

 • warsztaty absolwenta w klasie 8 w wymiarze 2 godzin tygodniowo

 • basen

 • filozofia dla najmłodszych - Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wroclawskim

 • etyka

 • logika - zajęcia wzmacniające kompetencje potrzebne do rozumienia przedmiotów ścisłych

 • Akademia Sukcesu

 • opieka psychologa i logopedy

 • zajęcia logopedyczne indywidualne

 • opieka pielęgniarki

 • klasy - maksymalnie do 18 uczniów

Dodatkowo

 • zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami uczniów

  • SKS

  • warsztaty muzyczne (pianino i gitara)

  • szkoła gimnastyki artystycznej La Passione

  • koło dziennikarskie (wydajemy własna gazetkę)

  • taniec nowoczesny

  • warsztaty artystyczne

  • matematyka na wesoło, karty matematyczne

  • logika/ kodowanie

  • szachy

  • gry planszowe

  • karate

  • klub podróżnika

  • język francuski

  • na tropach przyrody

 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.

 • obiady (przygotowywane w szkole)