AUTORSKIE PROGRAMY NAUCZANIA – WROCŁAW

W naszej prywatnej szkole podstawowej według autorskich programów nauczania realizujemy naukę z zakresu:

 • Akademii Sukcesu,
 • retoryki,
 • logiki,
 • kultury i historii żydowskiej z nauką j. hebrajskiego,
 • etyki.

pasek

Akademia Sukcesu

Program autorstwa nauczycielki, pani Agnieszki Kaczorowskiej-Żydek. Jest to pierwszy z dwóch etapów kształcenia. Przewidziana jest dla uczniów klas 0-3. Kontynuacją Akademii Sukcesu będzie program Inżynieria umysłu. Program Akademia Sukcesu ma na celu rozwój dzieci w ośmiu kluczowych obszarach:

 1. Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów rozwoju osobowego oraz aktywnego życia w społeczeństwie.
 2. Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowanie sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
 3. Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystywania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a każe formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
 7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
 8. Umiejętność pracy zespołowej.

W ramach Akademii Sukcesu organizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci z zakresu:

 • Ciekawe dlaczego? Zajęcia z zakresu chemii i fizyki. Ich celem jest poznanie praw rządzących w przyrodzie i odkrywanie talentów ucznia. Zajęcia zakładają udział uczniów w pokazach, eksperymentach oraz prestiżowych konkursach. Zajęcia mają charakter poznawczy i prowokują do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.
 • Koncentracja-rewelacja. Zajęcia poświęcone poznawaniu technik skutecznego uczenia się, szybkiego czytania i zapamiętywania. Są one nastawione na wspieranie ucznia w rozwoju zarówno naukowym, jak i społecznym. Uczniowie mają możliwość poznania swoich słabych i mocnych stron oraz przetworzenie ich na sukces osobisty.
 • KRUK Klub Rozwoju Umysłów Kreatywnych mający na celu rozwój umiejętności logicznego myślenia i kształtowania zainteresowań matematyką nie tylko w kontekście przedmiotu szkolnego, ale również wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki w życiu codziennym.
 • Klub Tuptusia. Zajęcia rozwijające wiedzę o świecie, wdrażające do stawiania sobie wymiernych celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Zajęcia mają rozwinąć w uczniach ciekawość świata i potrzebę poznawania go w naukowym zakresie. Stanowią praktyczne uzupełnieni wiedzy z zakresu geografii, historii i przyrody.

Retoryka

Zajęcia autorstwa nauczycielki dr Moniki Twardak dla uczniów klas 4-8 naszej prywatnej szkoły podstawowej.

Od starożytności sztuka władania słowem była wysoko ceniona. W dzisiejszych czasach, gdy kompetencje miękkie odgrywają tak istotną rolę, umiejętność pięknego wysławiania się wydaje się być szczególnie cenna. Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. Nastawione są na ćwiczenia w samodzielnym budowaniu wypowiedzi oraz krytyczną analizę wypowiedzi osób publicznych a także reklam, artykułów i innych tekstów. Celem zajęć jest rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci, budowanie ich samooceny. Poprzez uświadomienie sobie potencjału oraz możliwości jakie płyną z operowania słowem, dzieci stają się bardziej pewne siebie, śmielsze, otwarte na świat.

Logika i modelowanie matematyczne

Logika to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń, której początki sięgają czasów starożytnych. Większość ludzi często stosuje jej zasady w życiu codziennym, ale czyni to nieświadomie i nie w pełni wykorzystuje zalety takiego postępowania. Warto zatem uświadamiać sobie i pogłębiać te naturalne umiejętności, na przykład poprzez różne gry logiczno-matematyczne.

Modelowanie matematyczne to nowoczesny nurt w nauczaniu matematyki, którego celem jest wyrobienie umiejętności stosowania metod królowej nauk do opisywania problemów z życia wziętych i znajdowania dzięki temu praktycznych rozwiązań takich problemów. Matematycy kształceni w takim kierunku często pracują dla szeroko rozumianego przemysłu (technicznego, ekonomicznego i innych).

Na zajęciach uczniowe wprowadzani są w tajniki różnych gier logiczno-matematycznych oraz uczestniczą w warsztatach modelowania matematycznego.

Dr hab. inż. Agnieszka Jurlewicz, profesor Politechniki Wrocławskiej, pracuje na Wydziale Matematyki. Autor lub współautor ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na zastosowaniach rachunku prawdopodobieństwa w modelowaniu zjawisk fizycznych, m.in. zjawiska relaksacji czy dyfuzji. Nauczyciel akademicki z powołania, autorka wielu ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych do matematycznych kursów akademickich, promotor wielu prac dyplomowych. Instruktor na Tygodniach Modelowania ECMI (European Consortium for Mathematics in Industry) we Wrocławiu (2009) i Madrycie (2013) oraz na 3rd UK Graduate Modelling Camp w Oxfordzie (2011). Od wielu lat członek ECMI Educational Committee, a w kadencji 2014-2016 przewodnicząca tego komitetu i członek ECMI Board. Odpoczywa przy muzyce operowej, poezji śpiewanej, flamenco, rozwiązując sudoku, obrazki logiczne, krzyżówki liczbowe itp.

Asystent: Bartosz Pawliczak, student II stopnia Matematyki na Politechnice Wrocławskiej, absolwent studiów I stopnia na tejże uczelni, stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2011/2012. Aktywny członek Koła Naukowego Matematyki oraz Koła Naukowego Statystyki Matematycznej GAUSS na Politechnice Wrocławskiej, uczestnik wielu konferencji matematycznych i informatycznych, prelegent podczas warsztatów matematycznych organizowanych w ramach Dni Kultury w I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie. Uczestnik wielu konkursów matematycznych i łamigłówkowych, współorganizator Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku, Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych, współprowadzący stoisko Gier Matematycznych i Logicznych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2016. Odpoczywa przy grach logicznych i planszowych.

Filozofia i etyka

Filozofowanie z młodymi ludźmi to zagadnienie zapytujące o potrzebę i sens nauczania filozofii i etyki w ogóle. To pytanie o potrzebę filozoficznej refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości, o wyrobienie nawyku wątpienia i zadawania pytań, o wrażliwość filozoficzną i etyczną. Co więcej, to namysł nad tym, jakiego systemu wartości nauczać biorąc pod uwagę ich wielość i czy możliwa jest ich uniwersalizacja? To także refleksja dotycząca tego, w jaki sposób uczyć zasad i norm etycznych, tak by ich praktykowanie nie zagrażało poczuciu godności i wolności drugiego człowieka?
Wprowadzenie filozoficznych dociekań do edukacji bazuje na jednym celu ogólnym, którym jest wszechstronny rozwój ucznia związany z poznaniem siebie, jak i zmianą podyktowaną byciem w grupie. Wiążą się z nim cele szczegółowe takie jak: wypracowanie umiejętności samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia, czy uwrażliwienie społeczne, moralne i estetyczne. To również praca nad poprawnym formułowaniem myśli i ich spójną argumentacją. Wspólne filozofowanie bazuje także na dialogu, w wyniku którego pojawia się myśl wspólna. Cel stanowi więc nauka kultury myślenia i komunikowania się z innymi.
Nauczanie filozofii i etyki w szkole wydaje się być zatem najprostszym rozwiązaniem zagadki dotyczącej jakości kształcenia i wychowania młodych ludzi. Korzyści płynące z przyjęcia tej perspektywy nie budzą wątpliwości. Przygotowanie młodego człowieka do konstruktywnego funkcjonowania w zastanej i nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społecznej, politycznej i kulturowej opiera się wszak na uprzednim jej poznaniu, zrozumieniu i zinterpretowaniu. Jedynie na takim gruncie możliwy jest świadomy wybór i bycie za niego w pełni odpowiedzialnym.

Autorski program nauczania filozofii i etyki opracowany został przez Kamilę Dolatę. Narzędziem przez nią używanym staje się słowo i obraz, dialog i dyskusja. Myśl prezentowana w formie opowiastki filozoficznej na różnorodne tematy, takie jak: „Demon Zwodziciel” Descartesa, „Najlepszy ze światów możliwych” Leibniza, „Gry językowe” Wittgensteina, paradoksy i sofizmaty, pytanie o szczęście, dobro, zło, nieskończoność, tożsamość, zwierzęta, itd., stanowi bodziec do swobodnego wyrażenia siebie. Celem do osiągnięcia jest autonomia myślenia młodego człowieka. Nie bez znaczenia jest bycie w grupie, gdzie łatwo sobie uświadomić istnienie swojego Ja, jak i istnienie Innych, jak również to, że Inni nie myślą tak jak Ja. Owocem filozoficznej medytacji winna stać się sama intelektualna praca, lecz to także poszerzenie horyzontów, otwartość, poznanie nowego czy ekspresja siebie.

Język hebrajski

Program nauczania języka hebrajskiego zakłada położenie nacisku na rozwój świadomości kulturowej, a także ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności oraz pracy w grupie. Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest więc kształtowanie osobowości, otwartości, tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka. Uczenie się języka obcego jest zbliżone do przyswajania języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. Treści nauczania programu są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci. Zostały uporządkowane w obrębie bloków tematycznych, co ułatwia przyswajanie słownictwa i struktur gramatycznych. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń. Dużym ułatwieniem w nauczaniu tego przedmiotu jest uczestnictwo uczniów w rozmaitych uroczystościach dotyczących kultury żydowskiej i izraelskiej, obchody świąt, gdzie zazwyczaj używa się słownictwa hebrajskiego. Nauczanie języka hebrajskiego ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Po ukończeniu naszej szkoły podstawowej możliwe jest kontynuowanie nauki w ramach liceum dwujęzycznego dialogu kultur Etz Chaim. Ponadto Program zakłada:

 • stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki,
 • motywowanie do nauki języka obcego,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,
 • wdrażanie dzieci do pracy w grupie,
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Autorką programu jest Anna Felińska-Junka.