Statut szkoły

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM

tekst ujednolicony obowiązujący od 01.09.2019r.

STATUT

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DIALOGU KULTUR

ETZ CHAIM

WE WROCŁAWIU

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. - o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Z 2017r. Poz 823);
 3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Osobą prowadzącą szkołę jest Fundacja Dialogu Kultur - Etz Chaim z siedzibą we Wrocławiu, ul. Żelazna 57 odpowiadająca za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą prawną do działalności szkoły jest jej Statut oraz w/w akty prawne.

2. Do kompetencji osoby prowadzącej w szczególności należy:

1) nadanie i zmiana statutu szkoły;

2) powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły;

3) zatrudnianie, ustalanie warunków pracy, płacy oraz zwalnianie pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników szkoły;

4) zapewnienie warunków szkole do działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w niej;

5) wyposażanie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe umożliwiające pełną realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego;

6) dysponowanie finansami szkoły, w tym ustalanie wysokości opłat za naukę, zwalnianie z tych opłat lub ich zmniejszenia;

7) współdziałanie, w zakresie określonym ustawą, z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – Dolnośląskim Kuratorem Oświaty.

3. Szkoła Podstawowa nosi nazwę w brzmieniu: Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu zwana w dalszej części niniejszego statutu „szkołą”. Siedziba szkoły mieści się we Wrocławiu (53-420) przy ul. Żelaznej 57.

4. Program kształcenia jest dostosowany do przepisów prawa oświatowego, obligatoryjnego dla szkół publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

6. Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim wchodzi w skład Zespołu Szkół Etz Chaim.

§ 2

1. Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu, jest 8-letnią szkołą oraz oddziałem przedszkolnym, działającą zgodnie z przepisami prawa oświatowego obowiązującymi w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej.

2. Szkoła umożliwia uczniom zgodnie z prawem oświatowym oraz ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017r. poz. 823), podtrzymywanie tożsamości narodowej i językowej mniejszości żydowskiej.

§ 3

1. Wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy stanowią społeczność szkoły.

2. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

3. Dobro dziecka jest najwyższą wartością chronioną przez szkołę – organizuje się profil kształcenia stosownie do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Szkoła preferuje humanistyczną wizję człowieka, dba o kształtowanie dojrzałych osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju.

5. Szkoła inicjuje sytuacje, w których uczeń chce sam zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

6. Szkoła odkrywa i pielęgnuje wartości kultury żydowskiej, budzi poczucie tożsamości, jednocześnie kształcąc w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultury oraz integruje uczniów różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych.

II CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawartych w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. Głównym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, aby stał się on odpowiedzialnym, kreatywnym i wrażliwym członkiem społeczności, w której funkcjonuje: rodziny, miasta, kraju, świata oraz aby potrafił wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

3. Zadaniem szkoły jest:

 1. prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

 2. wychowanie oparte jest na następujących ideach wychowawczych:

 1. wspomagania wychowawczej roli rodziny,

 2. upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

 3. wrażliwości, życzliwości dla drugiego człowieka,

 4. kształtowanie nawyków społecznego współżycia i współdziałania w zespole,

 5. nabywanie umiejętności porozumiewania się,

 6. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,

 7. kształtowanie postaw prozdrowotnych i edukację ekologiczną.

4. Postawione cele i zadania szkoła realizuje poprzez:

1) naukę w mało licznych oddziałach klasowych,

2) stosowanie aktywnych metod nauczania,

3) ocenianie zgodnie z przyjętymi w szkole standardami i kryteriami,

4) stosowanie zróżnicowanych metod pedagogicznych, uwzględniających

indywidualne predyspozycje dziecka,

5) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, logopedycznych,

6) zatrudnianie kadry o wysokich kwalifikacjach zawodowych i pedagogicznych,

7) organizowanie zajęć wyjazdowych,

8) uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,

9) kształtowanie postaw prospołecznych u uczniów, w tym poprzez możliwość udziału w

działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu

społecznym,

10) kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjającej aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

11) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

5. Szkoła podejmuje działania związane z zabezpieczeniem uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w tym poprzez oprogramowanie zabezpieczające.

III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 5

1. Organami szkoły są:

 1. dyrektor szkoły

 2. rada pedagogiczna,

 3. samorząd uczniowski.

2. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.

3. Skargi, wnioski i opinie mogą być składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej.

4. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel osoby prowadzącej, wychowawca, psycholog lub pedagog szkolny.

5. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

6. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem szkoły, a radą pedagogiczną rozstrzyga osoba prowadząca szkołę z uwzględnieniem przepisów prawa zawartych w statucie szkoły.

§ 6

Dyrektor szkoły

1. Dyrektora szkoły zatrudnia i zwalnia osoba prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.

2. Szkołą kieruje dyrektor szkoły przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.

3. W szkole, dopuszcza się utworzenie, w ramach wyżej wymienionych ustawowo określonych organów szkoły, następujących stanowisk kierowniczych:

 1. dyrektor lub wicedyrektor do spraw dydaktyczno-wychowawczych,

 2. dyrektor lub wicedyrektor do spraw administracyjnych,

 3. dyrektor lub wicedyrektor do spraw finansowych,

 4. dyrektor lub wicedyrektor do spraw specyfiki szkoły.

4. Stanowiska o których mowa w ust.3 tworzy osoba prowadząca, określając jednocześnie ich kompetencje.

5. Do obowiązków dyrektora szkoły należy opracowanie dokumentów programowo organizacyjnych oraz kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności:

 1. rekrutacja uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy MEN,

 2. informowanie dyrektorów szkół rejonowych o realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole,

 3. kierowanie bieżącą działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 5. realizowanie zarządzeń osoby prowadzającej oraz uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

 6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

6. Dyrektor szkoły ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

 2. wnioskowania do osoby prowadzącej w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników szkoły,

 3. wnioskowania do osoby prowadzącej w sprawie zmian w Statucie szkoły.

7. Dyrektor szkoły odpowiada przed osobą prowadzącą za:

 1. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,

 2. prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji placówki,

 3. bezpieczeństwo pieczęci.

8. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły, jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły, a w przypadku powołania więcej niż jednego wicedyrektora osoba wskazana przez dyrektora szkoły lub osobę prowadzącą.

§ 7

Wicedyrektor

1. Wicedyrektora szkoły powołuje osoba prowadząca szkołę, Fundacja Dialogu Kultur Etz Chaim, spośród kandydatów posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach podstawowych.

2. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora Szkoły Dialogu Kultur Etz Chaim wynikają z przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy, do obowiązków należy w szczególności:

 1. opracowywanie dokumentów dotyczących spraw szkoły związanych z zakresem kompetencji, do których dany wicedyrektor szkoły został powołany oraz kierowanie działaniami szkoły w tym zakresie;

 2. współpraca z dyrektorem szkoły oraz osobą prowadzącą przy naborze uczniów do szkoły w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej.

3. Wicedyrektor szkoły ma prawo do:

 1. reprezentowania szkoły na zewnątrz, podpisywania dokumentów i korespondencji w sprawach dotyczących pełnionej funkcji;

 2. współdecydowania z dyrektorem szkoły o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej funkcjonowania bieżącego;

 3. wydawania poleceń służbowych pracownikom szkoły.

§ 8

Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.

2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.4. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.

5. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

6. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły formalnie wnoszonych przez dyrektora szkoły,

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 3. ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów,

 4. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności uczniów.

8. Dyrektor szkoły  wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę.  

§ 9

Samorząd uczniowski

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Uczniowie mogą tworzyć:

1) na szczeblu klasy: radę klasową,

2) na szczeblu szkoły: radę uczniowską.

4. Do zadań rady uczniowskiej należy:

 1. przygotowanie projektu regulaminu samorządu,

 2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia

szkolnego i przedstawiać sposób ich wykonania,

 1. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

 2. proponowanie kandydata na opiekuna rady uczniowskiej.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki, w tym działania z zakresu wolontariatu określa Regulamin Rady Uczniowskiej.

6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić postanowienie rady uczniowskiej, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

IV ORGANIZACJA NAUCZANIA

§ 10

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów określonych szkolnym planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 18 uczniów.

3. W szkole dopuszcza się tworzenie oddziałów klasowych niezwiązanych ze specyfiką szkoły określoną w niniejszym statucie.

4. Dyrektor szkoły może zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2019, poz. 1148 ze zm) w drodze decyzji zezwolić uczniowi na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 11

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w systemie sytuacyjno-zadaniowym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny podział czasu na poszczególne zajęcia edukacyjne wyznaczone ramowym planem nauczania edukacji wczesnoszkolnej; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.

§ 12

1. Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych właściwych dla szkoły publicznej, szkoła organizuje dodatkowo zajęcia obowiązkowe:

 1. w kl. I - VIII – język hebrajski,

 2. w kl. I - IV – kultura żydowska (szabat)

 3. w kl. V - VI historia żydowska,

2. Szkoła organizuje także dla wszystkich uczniów zajęcia pozalekcyjne – rozwijające zainteresowania i uzdolnienia:

 1. koła zainteresowań i przedmiotowe dla uczniów klas I - VIII.

 2. zajęcia, o których mowa w pkt. 2 ust.1 dostosowuje się do potrzeb i zainteresowań uczniów.

3. Szkoła organizuje także zajęcia pozalekcyjne – dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy pedagogicznej.

§ 13

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 15 sierpnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza osoba prowadząca do dnia 20 sierpnia.

2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust.3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego, w przypadku, gdy do programu nauczania został wprowadzony drugi język. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.

§ 14

1. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7:30-8:00 dla dzieci oczekujących na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych i do godziny 17:30 – dla dzieci oczekujących na odbiór przez rodziców.

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się dla dzieci wychowania przedszkolnego i z klas I-VIII w salach świetlicowych, w ustalonych grupach wiekowych oraz organizowane i prowadzone są przez nauczycieli świetlicy szkolnej.

3. Nauczyciele świetlicy opracowują regulamin i po zatwierdzeniu go przez dyrektora szkoły zapoznają z nim rodziców i uczniów. Regulamin wywiesza się w świetlicy w widocznym miejscu. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 15

1. Obowiązkowe, lekcyjne zajęcia edukacyjne zaczynają się o godzinie 8:00, a kończą się o godzinie 14:40.

2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych oraz ferii zimowych i letnich przyjmuje się jak dla szkół publicznych.

3. Przewiduje się dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych w dniach świąt żydowskich zgodnie z ust.11 Ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej, ( Dz. U. z 2014 r. poz.1798).

4. O innych dniach wolnych od zajęć informuje rodziców i uczniów dyrektor szkoły.

§ 16

Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada:

 1. sale lekcyjne,

 2. sale świetlicowe,

 3. salę gimnastyczną,

 4. gabinet pielęgniarski,

 5. gabinet pedagoga szkolnego,

 6. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

 7. część zajęć sportowych może być organizowana w wynajętych obiektach sportowych.

§ 17

Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 18

Po klasie ósmej w szkole odbywać się będzie egzamin ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami prawa.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 19

1. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.

2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły.

Nauczyciele

§ 20

1. Nauczyciel w szkole zatrudniany jest zgodnie z Kodeksem Pracy. Ponadto posiada uprawnienia Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą.

2. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy osoba prowadząca na wniosek dyrektora szkoły.

3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej określone stosownym rozporządzeniem.

4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły przedmiotowo-zadaniowe w zależności od potrzeb.

5. Praca nauczyciela traktowana jest jako proces twórczy. Nauczyciel:

1) przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczania przedmiotu,

2) może tworzyć program autorski,

3) zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

§ 21

Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:

 1. realizacja programów nauczania, wychowania i opieki w przydzielonych mu klasach

(grupach) według jego najlepszej wiedzy i woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły,

 1. opracowanie rozkładów według wskazówek dyrektora szkoły lub zasad wypracowanych przez radę pedagogiczną,

 2. ustalenie kryteriów ocen z zakresu nauczanego przedmiotu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz zapoznanie z nimi uczniów i rodziców,

 3. wspieranie rozwoju psychicznego uczniów oraz ich zdolności i zainteresowań,

 4. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

 5. zapewnienie powierzonym mu uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz organizowanych przez szkołę,

 6. stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych, a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach,

 7. prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji pedagogicznej,

 8. dbanie o mienie szkoły, powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny oraz prowadzenie rejestrów inwentaryzacyjnych;

 9. inne zadania lub czynności określone przez radę pedagogiczną, wynikające ze specyfiki szkoły.

§ 22

Nauczyciele mają prawo do:

1) formułowania innowacji pedagogicznych, po pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą i przyjęciu przez radę pedagogiczną,

2) proponowania programu nauczania opracowanego, samodzielnie, we współpracy z innymi nauczycielami, przez innego autora (autorów), przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami,

3) decydowania o wyborze podręczników, środków dydaktycznych,

4) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne zgodnie z celami statutowymi szkoły,

5) oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem uwzględniając wewnątrzszkolny system oceniania,

6) otrzymywania nagród.

§ 23

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów,

2) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

3) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

2. W zakresie sprawowanej opieki na zajęciach nauczyciele zobowiązani są do:

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć,

2) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia,

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły,

4) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niespodziewaną nieobecność ucznia poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia,

5) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek i imprez organizowanych przez szkołę opiekę sprawują nauczyciele i rodzice, zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie wycieczek szkolnych i podpisaną przez dyrektora kartą wycieczki.

4. Przed zajęciami lekcyjnymi opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele według sporządzonego harmonogramu dyżurów. Pomiędzy zajęciami lekcyjnymi dyżur pełni nauczyciel kończący dane zajęcia, a po ich zakończeniu odprowadza uczniów do świetlicy.

Bieżącą kontrolę nad pełnieniem dyżurów prowadzi wicedyrektor szkoły.

§ 24

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Wychowawcy klas są zobowiązani między innymi zapoznać uczniów z :

1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia ,

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia ,

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków środowiska szkoły.

Pracownicy niepedagogiczni

§ 25

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy osoba prowadząca na wniosek dyrektora szkoły.

2. Zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności tych pracowników ustala osoba prowadząca.

3. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem szkoły a pracownikami niepedagogicznymi rozstrzyga osoba prowadząca z uwzględnieniem przepisów prawa zawartych w statucie szkoły.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 26

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

1. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest pełna akceptacja przez jego rodziców specyfiki szkoły związanej z pielęgnowaniem tożsamości i wartości historii, języka oraz kultury żydowskiej, koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej szkoły, niniejszego Statutu oraz wewnętrznych przepisów.

2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami dziecka, a osobą prowadzącą.

3. Uczniem może być każde dziecko, które pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

4. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmują władze szkoły po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.

5. Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się według następującej procedury:

 1. złożenie podania o przyjęcie dziecka do Szkoły lub ustne, e-mailowe zgłoszenie takiej chęci,

 2. wstępna rozmowa dyrektora szkoły z rodzicami,

 3. spotkanie rodziców i dziecka z pedagogiem/psychologiem, podczas którego zostanie zdiagnozowana dojrzałość szkolna kandydata na ucznia. Uczeń do klas starszych może być przyjęty na podstawie ostatniego świadectwa, lecz koniecznym warunkiem jest podjęcie zobowiązania do uzupełnienia ewentualnych zaległości,

 4. decyzja władz szkoły o przyjęciu dziecka w poczet uczniów,

 5. wpłata wpisowego oraz podpisanie przez rodziców umowy o kształcenie, która jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie szkoły,

 6. dostarczenie do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie dokumentów dziecka,

w szczególności (jeśli chodzi o przyjęcie do klasy I):

a) opinii nauczyciela przedszkola o funkcjonowaniu dziecka w placówce

(w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole) ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej oraz informacji o wydanych orzeczeniach lub opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej;

b) orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej (w przypadku, gdy taka opinia została wydana);

c) obligatoryjnie dokumenty potwierdzające dane zawarte w podaniu o przyjęcie dziecka do szkoły: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

6. Przy naborze uczniów do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego (w miarę wolnych miejsc), nie później jednak niż do połowy II semestru roku szkolnego.

Prawa uczniów

§ 27

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki na warunkach poszanowania godności osobistej, życzliwości i akceptacji.

2. Uczeń ma prawo do:

1) dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki w bezpiecznych i higienicznych warunkach do nauki,

2) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

3) rozwijania zainteresowań i talentów,

4) otrzymywania pomocy w przypadku trudności,

5) wybierania rad klasowych oraz wpływania na życie swojej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,

6) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

7) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu,

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Obowiązki uczniów

§ 28

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły i innych aktów wewnętrznych szkoły, a także:

1) okazywania szacunku wszystkim pracownikom szkoły, a także godnego zachowania się poza nią,

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów,

3) dbania o kulturę słowa.

2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły, naruszanie przepisów prawa w tym zasad bezpieczeństwa udokumentowane faktami uczeń może być ukarany :

 1. zakazem udziału w wycieczce klasowej lub wyjściu klasowym poza szkołę. Uczeń, którego zakaz dotyczy, jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach szkolnych z klasą wskazaną przez wychowawcę.

 2. pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy,

 3. upomnieniem dyrektora szkoły udzielonym:

  1. indywidualnie,

  2. w obecności wychowawcy klasy i/lub pedagoga/psychologa szkolnego,

 1. zawieszeniem w prawach ucznia na czas określony,

 2. w ostateczności skreśleniem z listy uczniów.

3. W przypadku kar wymienionych w:

1) ust. 2 pkt 1-4 uczeń lub jego rodzice oraz przewodniczący rady klasowej za pośrednictwem wychowawcy klasy mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły, jeżeli ich zdaniem, zastosowana kara jest niesprawiedliwa w terminie do 3 dni od ustanowienia kary;

2) ust. 2 pkt 5 następuje w drodze rozwiązania umowy o kształcenie.

4. Decyzję o utrzymaniu kary lub jej uchyleniu podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, zespołu doradczego - w terminie do 3 dni od daty odwołania.

5. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają rodzice ucznia.

§ 29

1. Decyzja o skreśleniu dziecka z listy uczniów i powiadomienie o tym fakcie dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, następuje w drodze rozwiązania umowy o kształcenie.

2. Umowa o kształcenie może być rozwiązana w przypadku:

 1. porozumienia stron lub z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o naukę przez rodziców ucznia może nastąpić w każdym czasie roku szkolnego, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

 2. gdy rodzice nie uiszczą należnego czesnego w ciągu miesiąca od daty obowiązującej wpłaty i nie złożą u osoby prowadzącej wniosku o zmianę trybu płatności,

 3. naruszenia przez uczniów lub ich rodziców postanowień Statutu i innych aktów wewnętrznych szkoły,

 4. propagowania przez ucznia lub/i jego rodziców sprzecznych z tożsamością szkoły poglądów, a w szczególności nietolerancji i braku poszanowania dla mniejszości narodowych,

 5. posiadania przez ucznia, dystrybucji lub używania środków odurzających lub innych specyfików szkodliwych dla zdrowia,

 6. kiedy rodzice narażają na szwank dobre imię szkoły, osoby prowadzącej, kadry pedagogicznej, kadry kierowniczej lub na zewnątrz podważają kompetencje i autorytet grona pedagogicznego,

 7. jeśli dziecko zagraża bezpieczeństwu innych lub w sposób rażący narusza regulamin szkoły, umowa może być rozwiązana przez osobę prowadzącą bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. Od decyzji dyrektora szkoły, o której mowa w ust. 1 przysługuje odwołanie do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Nagrody i wyróżnienia

§ 30

1. Za dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie uczniom przyznaje się nagrody i wyróżnienia.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym zgodnie z właściwym rozporządzeniem, a ponadto umieszcza się dyplomy na tablicy informacyjnej szkoły oraz dokonuje się zapisu w kronice szkolnej.

3. Tryb składania zastrzeżeń do przyznanej nagrody stosuje się odpowiednio jak w przypadku kar.

Kary

§ 31

1. Uczniowie naruszający postanowienia Statutu szkoły oraz Regulamin szkoły, mogą zostać ukarani, zgodnie z obowiązującymi w szkole uregulowaniami w tym zakresie.

2. Szkoła informuje rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze.

3. Od nałożonej kary rodzice ucznia mają prawo w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły.

4. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie i postanawia:

 1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

 2. zawiesić warunkowo wykonanie kary,

 3. odwołać karę.

VII. UZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY

§ 32

    1. Działalność szkoły finansowana jest z:

 1. opłat za naukę (wpisowego i czesnego),

 2. darowizn, dotacji itp. przekazywanych Szkole przez osoby fizyczne lub osoby prawne.

2. Wysokość opłat za naukę (czesne) wpłacanych miesięcznie ustala osoba prowadząca.

3. Wysokość opłat za naukę (czesne) może ulec zmianie w zależności od kosztów prowadzenia szkoły. Decyzję w tym zakresie podejmuje osoba prowadząca powiadamiając o tym rodziców uczniów z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia warunków umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur Etz Chaim może posiadać własne logo.

2. Szkoła używa pieczęci wg norm ustalonych odrębnymi przepisami.

§ 34

1. Nadanie Statutu szkoły, wprowadzanie w nim zmian i uzupełnianie go, a także decyzja o likwidacji szkoły należą do kompetencji osoby prowadzącej.

2. O decyzji dotyczącej likwidacji szkoły osoba prowadząca zobowiązana jest zawiadomić rodziców uczniów, Kuratora Oświaty, organ prowadzący ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz gminę na której terenie znajduje się szkoła – najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce wyłącznie z końcem roku szkolnego.

3. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych.

4. Wszelkie zmiany w statucie należy zgłosić organowi prowadzącemu ewidencję szkół i placówek niepublicznych w terminie 14 dni od ich dokonania.

§ 35

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Statut obowiązuje od 01.09.2019r. Jednocześnie traci moc statut poprzednio obowiązujący.