Autorskie programy nauczania w prywatnym liceum – Wrocław

W naszej prywatnej szkole według autorskich programów nauczania realizujemy naukę z zakresu:

 • Akademii Sukcesu,
 • retoryki,
 • logiki,
 • kultury i historii żydowskiej z nauką j. hebrajskiego,
 • etyki.

pasek

Prywatna szkoła daje możliwość nauki w najwyższej klasy placówkach pod okiem znawców przedmiotu. Oprócz uczestnictwa w obowiązkowych i fakultatywnych zajęciach edukacyjnych, a także programach, szkoleniach i warsztatach, które pomagają przygotować się do studiów za granicą na poziomie uczelni, nasi studenci uczą się w systemie dwujęzycznym w środowisku międzynarodowym. Program nauczania można dostosować do potrzeb uczniów, dlatego uczniowie mają oni swobodę realizowania własnych pasji i rozwijania zainteresowań poprzez zajęcia pogłębiające wiedzę z zakresu wybranego przez siebie przedmiotu i przystępowania do kół zainteresowań.

Szkoła bez ocen

Program autorstwa nauczycielki, pani Agnieszki Kaczorowskiej-Żydek. Jest to pierwszy z dwóch etapów kształcenia. Przewidziana jest dla uczniów klas 0-3. Kontynuacją Akademii Sukcesu będzie program Inżynieria umysłu. Program Akademia Sukcesu ma na celu rozwój dzieci w ośmiu kluczowych obszarach:

 1. Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów rozwoju osobowego oraz aktywnego życia w społeczeństwie.
 2. Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowanie sądów opartych na rozumowaniu matematycznym.
 3. Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystywania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a każe formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.
 4. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
 5. Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 6. Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.
 7. Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się.
 8. Umiejętność pracy zespołowej.

W ramach Akademii Sukcesu organizowane są dodatkowe zajęcia dla dzieci z zakresu:

 • Ciekawe dlaczego? Zajęcia z zakresu chemii i fizyki. Ich celem jest poznanie praw rządzących w przyrodzie i odkrywanie talentów ucznia. Zajęcia zakładają udział uczniów w pokazach, eksperymentach oraz prestiżowych konkursach. Zajęcia mają charakter poznawczy i prowokują do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.
 • Koncentracja-rewelacja. Zajęcia poświęcone poznawaniu technik skutecznego uczenia się, szybkiego czytania i zapamiętywania. Są one nastawione na wspieranie ucznia w rozwoju zarówno naukowym, jak i społecznym. Uczniowie mają możliwość poznania swoich słabych i mocnych stron oraz przetworzenie ich na sukces osobisty.
 • KRUK Klub Rozwoju Umysłów Kreatywnych mający na celu rozwój umiejętności logicznego myślenia i kształtowania zainteresowań matematyką nie tylko w kontekście przedmiotu szkolnego, ale również wykorzystania wiedzy z zakresu matematyki w życiu codziennym.
 • Klub Tuptusia. Zajęcia rozwijające wiedzę o świecie, wdrażające do stawiania sobie wymiernych celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Zajęcia mają rozwinąć w uczniach ciekawość świata i potrzebę poznawania go w naukowym zakresie. Stanowią praktyczne uzupełnieni wiedzy z zakresu geografii, historii i przyrody.

Prowadząc szkołę bez ocen, pokazujemy, że nie liczą się tylko stopnie, lecz to jak dzieci i młodzież radzą sobie z rozwiązywaniem problemów, jak współpracują ze sobą nawzajem oraz jakie kształtują się w nich wartości. Dzieci w szkołach bez ocen osiągają wyniki porównywalne z rówieśnikami w szkołach objętych tradycyjnym programem nauczania, o czym przekonują nauczyciele i dyrektorzy tych placówek. Pokazują to również testy. Dodatkowo rodzic musi wykazywać się określonymi cechami charakteru, spełniać określone wymagania lub ich nie spełniać, aby mógł zdecydować o demokratycznej edukacji swojego dziecka.

Retoryka

Zajęcia autorstwa nauczycielki dr Moniki Twardak dla uczniów klas 4-8 naszej szkoły.

Od starożytności sztuka władania słowem była wysoko ceniona. W dzisiejszych czasach, gdy kompetencje miękkie odgrywają tak istotną rolę, umiejętność pięknego wysławiania się wydaje się być szczególnie cenna. Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. Nastawione są na ćwiczenia w samodzielnym budowaniu wypowiedzi oraz krytyczną analizę wypowiedzi osób publicznych a także reklam, artykułów i innych tekstów. Celem zajęć jest rozwój kompetencji komunikacyjnych dzieci, budowanie ich samooceny. Poprzez uświadomienie sobie potencjału oraz możliwości jakie płyną z operowania słowem, dzieci stają się bardziej pewne siebie, śmielsze, otwarte na świat.

Język hebrajski

Program nauczania języka hebrajskiego zakłada położenie nacisku na rozwój świadomości kulturowej, a także ogólny rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, działania, ekspresji, samodzielności oraz pracy w grupie. Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest więc kształtowanie osobowości, otwartości, tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka. Uczenie się języka obcego jest zbliżone do przyswajania języka ojczystego, kiedy to dziecko najpierw osłuchuje się z językiem, a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. Treści nauczania programu są tak dobrane, aby odpowiadały poziomowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowaniom dzieci. Zostały uporządkowane w obrębie bloków tematycznych, co ułatwia przyswajanie słownictwa i struktur gramatycznych. Zakres tematów dotyczy bezpośredniego otoczenia dzieci i ich życiowych doświadczeń. Dużym ułatwieniem w nauczaniu tego przedmiotu jest uczestnictwo uczniów w rozmaitych uroczystościach dotyczących kultury żydowskiej i izraelskiej, obchody świąt, gdzie zazwyczaj używa się słownictwa hebrajskiego. Nauczanie języka hebrajskiego ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Po ukończeniu naszej szkoły stopnia podstawowego możliwe jest kontynuowanie nauki w ramach liceum dialogu kultur Etz Chaim. Ponadto Program zakłada:,/p>

 • stopniowe poznawanie podstaw materiału językowego, który będzie stanowił bazę do dalszej nauki,
 • motywowanie do nauki języka obcego,
 • rozwój kompetencji komunikacyjnej, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę komunikowania się,
 • wdrażanie dzieci do pracy w grupie,
 • umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwości osiągania założonych celów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.

Autorką programu jest Anna Felińska-Junka.