Szkoła prywatna niepubliczna a program nauczania

Szkoła prywatna niepubliczna a program nauczania

gru 30, 2021

Program nauczania to podstawowy dokument określający specyfikę planów nauczania dla poszczególnych oddziałów każdej szkoły. Jest swoistym fundamentem, na którym powstają plany nauczania dla uczniów w różnym wieku. Każda szkoła układa swój własny program, bazując na wytycznych zawartych w ramowym planie nauczania określonym w rozporządzeniu MENiS. W programie nauczania zawarte są między innymi informacje dotyczące rodzaju oferowanych przez placówkę zajęć, liczby godzin poszczególnych przedmiotów, godzin dyrektorskich i rozszerzonych.

Czym różni się szkoła prywatna od państwowej?

Program nauczania szkół prywatnych różni się zazwyczaj od programów nauczania obowiązujących w szkołach państwowych. Uczniowie szkół prywatnych mogą wynieść ze szkoły więcej cennych i przydatnych w przyszłym, dorosłym życiu umiejętności, gdyż program jest nastawiony na indywidualne podejście oraz wszechstronny rozwój. Obowiązkowe podstawy programowe są realizowane na możliwie najwyższym poziomie, a dodatkowo organizowane są dla uczniów zajęcia, których celem jest zadbanie o ich przyszłość. Układając program nauczania w szkole prywatnej, bierze się pod uwagę możliwości i zainteresowania uczniów oraz kładzie szczególny nacisk na stwarzanie im warunków do twórczego działania.

Czym charakteryzuje się program nauczania naszej szkoły?

Cechami wyróżniającymi program nauczania przyjęty w naszej szkole jest przede wszystkim traktowanie pracy nauczyciela jako procesu twórczego. Współpracując z uczniami, może on przedstawiać dyrektorowi opracowany przez siebie program nauczania i proponować wybrane przez siebie podręczniki do nauczania jego przedmiotu. W ten sposób powstają niezwykle atrakcyjne i motywujące naszych uczniów do dalszego rozwoju oraz pogłębiania wiedzy programy autorskie.

Układając program, nauczyciele stawiają sobie za cel, aby ich uczniowie wynieśli ze szkoły gruntowną wiedzę oraz umiejętności socjalne ułatwiające im późniejsze dorosłe życie. Chcemy, aby absolwenci naszej szkoły nie mieli problemów z komunikacją, jasno wyrażali swoje potrzeby, potrafili krytycznie myśleć oraz współdziałać z innymi, a także rzeczowo prowadzić i uczestniczyć w dyskusjach. Żeby jak najlepiej poznać potrzeby, zainteresowania i możliwości naszych uczniów, każdy z nich objęty jest opieką tutora, czyli opiekuna czuwającego nad ich rozwojem. Dzięki temu żaden uczeń nie pozostaje anonimowy.

Dlaczego warto wysłać dziecko do naszej szkoły?

Największą zaletą nauki w naszej szkole jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Zapewniamy optymalne warunki do nauki w kameralnej atmosferze (klasa może liczyć maksymalnie 16 osób). Wszyscy nauczyciele uczący w naszej placówce to prawdziwi pasjonaci, którzy potrafią rozbudzić i zarazić swoją pasją młodzież. Atutem naszej kadry jest również umiejętność efektywnej współpracy z uczniami.

Gwarantujemy kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego, a poza tym mnóstwo dodatkowych zajęć, które wzbogacą każdego ucznia i sprawią, że wyrośnie on na samodzielnego, tolerancyjnego i umiejącego się odnaleźć w każdej sytuacji dorosłego człowieka. Bliskie są nam poglądy Janusz Korczaka wybitnego polskiego pedagoga, który propagował kształcenie oparte na szacunku, tolerancji, dialogu i miłości.