Realizacja projektu „Edukacja w działaniu”

Realizacja projektu „Edukacja w działaniu”

16 maja, 2022

Fundusze Europejskie

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.

Numer wniosku: RPDS.10.02.01-02-0033/21

Tytuł projektu: Edukacja w działaniu

Okres realizacji projektu: od:14.02.2022 do:13.02.2023

Przedmiotem projektu realizowanego w szkole jest ograniczenie i łagodzenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 u uczniów Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim we Wrocławiu prowadzonej przez „FUNDACJĘ DIALOGU KULTUR-ETZ CHAIM” poprzez integrację oraz wsparcie rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby ze szczególnym uwzględnieniem problemów pedagogicznych, psychologicznych, dydaktycznych stwierdzonych u uczniów spowodowanych epidemią choroby COVID-19 i długotrwałą nauką zdalną.

Zaplanowano:
-dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dotyczące wyrównywania braków uczniów w zakresie wymaganych osiągnieć edukacyjnych .
-dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, w tym w formie projektów edukacyjnych wzmacniające kompetencje kluczowe oraz wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne i integrację uczniów.
-rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi dzięki wyjazdom edukacyjnym.
-specjalistyczne wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
-specjalistyczne wsparcie rodziców uczniów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Powyższe działania będą realizowane w ciągu dwóch lat szkolnych 2021/2022 oraz 2022/2023. Wszystkie zaplanowane formy wsparcia są jedynie uzupełnieniem działań prowadzonych przez szkołę i wynikają z problemów zdiagnozowanych w kontekście wystąpienia w Polsce stanu epidemii COVID-19. Ich celem jest niwelacja negatywnych skutków pandemii i związanej z tym długotrwałej nauki zdalnej oraz wzrost poziomu kompetencji kluczowych u uczniów.

Harmonogram zajęć RPO (PDF)