O szkole

Tworzymy środowisko Zespołu Szkół ,,Etz Chaim’’. Ciekawe, chociaż wymagające. Takie, którego warto być częścią.

  1. Liceum Ogólnokształcące Etz Chaim jest czteroletnią szkołą licealną prowadzoną przez Fundację Dialogu Kultur Etz Chaim.
  2. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.
  3. Nadzór pedagogiczny nad szkolą realizuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
  4. Szkoła wchodzi w skład zespołu Szkół Dialogu Kultur Etz Chaim.


Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych. Z tego powodu wszystkie przedmioty podstawowe na egzaminie maturalnym są realizowane w zwiększonym wymiarze godzin już od klasy pierwszej.

Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności osobistej oraz wolności światopoglądowej.
Szkoła nie jest nastawiona na ostrą rywalizację między uczniami. Nie walczymy za wszelką cenę o miejsca w rankingach. Obok uczniów bardzo zdolnych, którzy świetnie zdają egzaminy wstępne, przyjmujemy także dzieci wymagające dodatkowego wsparcia. Pokazujemy sobie i innym, ze nasza szkoła jest dobrym miejscem nie tylko dla ,,orłów’’ , ale także dla tych, którzy potrzebują edukacyjnej i wychowawczej pomocy. Takie nastawienie do uczniów stanowi aksjomat ideowy, który wyróżnia naszą szkołę spośród innych liceów.

Podstawową ideą wychowawczą jest w naszej szkole szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Szkoła realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii. Uważamy, ze wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych, religijnych.

Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. Uczniowie traktowani są przez nauczycieli w sposób partnerski. Maja prawo sami – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – wybierać fakultety, a w klasach starszych także zakres przedmiotów szkolnych. Pozostawia im się dużo swobody, lecz jednocześnie stawia poważne wymagania. Szkoła oczekuje od uczniów, ze wykorzystają stwarzane im szanse do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień.

LO Etz Chaim to poziom często wyższy, niż przeciętnie, elastyczność systemu znacznie wyższa, niż przeciętnie, przykręcona śruba, jak należy, nauczycielki i nauczyciele bardzo dobrzy. Reszta zależy od Ciebie.