Blog

Liceum Dialogu Kultur Etz Chaim

  1. Liceum Ogólnokształcące Etz Chaim jest czteroletnią szkołą licealną prowadzoną przez Fundację Dialogu Kultur Etz Chaim.

  2. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.

  3. Nadzór pedagogiczny nad szkolą realizuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

  4. Szkoła podpisała umowy patronackie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu.

Szkoła wchodzi w skład zespołu Szkół Dialogu Kultur Etz Chaim.

Liceum Ogólnokształcące Dialogu Kultur

Uważamy, że podstawowym i najistotniejszym wyznacznikiem dobrego liceum jest pełny sukces jego uczniów na egzaminie maturalnym. Dlatego nadrzędnym celem szkoły, którą tworzymy jest stuprocentowa zdawalność tego egzaminu wśród naszych absolwentów. Jesteśmy zdania, że dobre liceum – to zdana matura.

Z tego powodu wszystkie przedmioty podstawowe na egzaminie maturalnym, już od pierwszej klasy, będą realizowane w zwiększonym wymiarze godzin.

Naszą ambicją jest również przekazanie uczniom szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy humanistycznej z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa, prawa i ekonomii; Wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem. Dlatego proponujemy naszym uczniom klasę o profilu: dyplomacja w stosunkach międzynarodowych (szczegóły w http://www.etzchaim.pl/liceum/rekrutacja-20192020/ ).

Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego, w poszanowaniu godności osobistej oraz wolności światopoglądowej.
Nie jesteśmy nastawieni na ostrą rywalizację między uczniami. Nie walczymy za wszelką cenę o miejsca w rankingach. Wspieramy zarówno tych najzdolniejszych, dając im możliwość rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości, jak i tych, którzy w rzeczywistości szkolnej radzą sobie nieco gorzej, a ich zdolności – by w pełni rozkwitnąć - wymagają dodatkowej pomocy. Pokazujemy sobie i innym, że nasze liceum jest dobrym miejscem nie tylko dla ,,orłów’’ , ale także dla tych, którzy potrzebują edukacyjnego i wychowawczego wsparcia. Takie nastawienie do uczniów stanowi aksjomat ideowy, który wyróżnia naszą szkołę spośród innych liceów.

Podstawowym założeniem wychowawczym naszej szkoły jest szacunek dla godności każdej osoby ludzkiej i poszanowanie praw człowieka. Liceum niepubliczne realizuje programy edukacyjne mające na celu przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu i ksenofobii. Uważamy, ze wyrazem poszanowania praw człowieka jest stosunek do mniejszości narodowych, rasowych, religijnych.

Szkolny system wychowawczy nastawiony jest na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. Uczniowie traktowani są przez nauczycieli w sposób partnerski. Mają prawo sami – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – wybierać fakultety, a w klasach starszych - także zakres przedmiotów szkolnych. Pozostawiamy im dużo swobody, lecz jednocześnie stawiamy bardzo poważne wymagania, wierząc i oczekując, że wykorzystają własny potencjał i stwarzane im możliwości.