Edukacja Europejska

Edukacja Europejska

paź 21, 2013

W naszej szkole został wprowadzony, począwszy od klasy IV, nowy oryginalny przedmiot nauczania – Edukacja Europejska.

Program nauczania jest autorstwa nauczycielki Lidii Bassy, która napisała podstawy tego programu i z powodzeniem od września 2002 roku nauczała według niego uczniów w Szkole Podstawowej Lauder Etz Chaim.  Obecnie ten autorski program został przez autorkę zmodyfikowany i przystosowany do realiów współczesnej Europy i Polski

Autorski program nauczania Edukacja Europejska zyskał bardzo pozytywne oceny dyrektora szkoły, doradcy metodycznego oraz – co najważniejsze – uznanie na forum europejskim w  Komisji Europejskiej. Nauczanie tego przedmiotu w Szkole Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim, a szczególnie realizowane treści  zostały opisane (jako jedyne polskie działania w 2012 roku) w Raporcie CSES ( Centre for Strategy & Evaluation Services) str. 62,  jako przykład promowania idei i społeczeństwa  obywatelskiego w Unii Europejskiej i praw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

http://www.cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/report-eu-citizenship.pdf

Celem programu jest wyposażenie uczniów w taką wiedzę i umiejętności, które pomogą im nie tylko zrozumieć procesy zachodzące w Europie, ale także wpłyną na kształtowanie się ich postaw. Materiał nauczania został tak ułożony by zapoznać uczniów z zachodzącymi współcześnie w Europie procesami . Prezentowany program  nie wyczerpuje oczywiście, wszystkich możliwych wątków, nie prezentuje wszystkich możliwych stanowisk i opcji. Nie to było zamierzeniem wprowadzenia do kanonu nauczania w naszej szkole tego przedmiotu. Nasz pomysł polegał raczej na zaproszeniu uczniów  na „wycieczkę” po Europie, aby poznali miejsca, ludzi i problemy związane z życiem w Europie i budowaniem wspólnej Europy.

Na lekcjach poruszane są sprawy związane z poznaniem podstawowych zagadnień dotyczących historii, przestrzeni i kultury europejskiej, a także systemów: prawnego, gospodarczego i politycznego, obowiązujących w Europie. Każdy z poszczególnych tematów w obrębie tych działów, ujmuje problem z punktu widzenia Europy oraz jeszcze raz z punktu widzenia Polski jako członka Unii.

Nauczanie przedmiotu prowadzone jest w większości metodą warsztatową, co powoduje konieczność samodzielnego myślenia, analizowania i wyciągania wniosków przez dzieci. Taki sposób podawania wiedzy, zamiast dostarczenia „gotowych” wiadomości i treści a następnie ich egzekwowania, zyskał przychylność i zainteresowanie uczniów. Powoduje, że wzrastają umiejętności uczniów, ich kompetencje, otwartość, a przede wszystkim doskonali się sposób uczestniczenia w procesie uczenia się i wykorzystywania w praktyce, już wcześniej nabytej interdyscyplinarnej wiedzy. Z kolei zagadnienia opracowywane metodą projektu pozwalają na kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz, co może najważniejsze, uczą prezentowania swojej pracy. Prezentacje służą nie tylko do zapoznania pozostałych uczniów z przedstawianymi treściami, uczą również  umiejętności samego sposobu przekazywania i samo prezentacji. Mają na celu ośmielić i nauczyć bez tremy występować na forum.