Edukacja domowa

Zapraszamy wszystkich pasjonatów edukacji domowej do naszej szkoły, która w ramach swojej oferty edukacyjnej od 1 września 2014 r. rozpoczyna działalność edukacji domowej.

Edukacja domowa w Szkole Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim

Edukacja domowa jest to nauczanie dzieci przez ich rodziców lub opiekunów oraz wyznaczone przez nie osoby, odbywające się poza systemem edukacji szkolnej.

Dzieci te nie chodzą do szkoły, zamiast tego uczą się same z pomocą i pod kierunkiem swoich rodziców lub opiekunów. W edukacji domowej plan zajęć ustalają rodzice prowadzący tą formę edukacji. Zdarza się, że dzieci edukowane domowo odwiedzają się wzajemnie w swoich domach, dzięki temu uzupełniają wiedzę w dziedzinach, które nie są bliskie ich rodzicom albo po prostu po to, by bawić się i wspólnie spędzić czas.

Możliwy jest również udział dzieci w wybranych przez rodziców zajęciach szkolnych lub kołach zainteresowań oraz udział w szkolnych wycieczkach. W ramach edukacji dzieci wraz rodzicami podróżują, zwiedzają różne miejsca, uprawiają rozmaite sporty. Nauka bardzo często uzupełniana jest indywidualnymi wizytami w muzeum, teatrze,

Jak zacząć?

Wystarczy przedstawić określone dokumenty, czyli:

  • Podanie o zezwolenie na tę formę kształcenia, które rozpatrzy dyrektor szkoły  Wyda on decyzję: pozytywną lub nie.
  • Opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
  • Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizacji podstawy programowej.
  • Zobowiązanie, iż dziecko stawi się na egzaminy klasyfikacyjne w umówionym terminie. Jeśli dziecko egzaminów tych nie zaliczy, wraca do szkoły. Uczeń „spełniający obowiązek szkolny” poza szkołą musi składać je co rok lub co semestr - rzecz jest do uzgodnienia. Dyrektor szkoły ustala z nauczycielami i rodzicami ucznia termin egzaminu i warunki jego zaliczenia.

Podstawa prawna dotycząca edukacji domowej w Polsce

Podstawa prawna dotycząca edukacji domowej w Polsce przyjęta 23.01.2009 przez Sejm RP

Art. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”,
f) dodaje się ust. 10–14 w brzmieniu:

10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.

13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

  1. na wniosek rodziców;
    2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. C;

Rodziców zainteresowanych edukacją domową zapraszamy na stronę

 dowiedz się więcej

Zapraszamy rodziców zainteresowanych edukacją domową do kontaktu ze szkołą i na rozmowę z dyrektorem.

skontaktuj się z nami